اعلام نتایج ارزیابی مراکز رشد جهاددانشگاهی در سال ۱۳۹۷

با ارزیابی صورت گرفته از سوی سازمان تجاری سازی سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان، مرکز رشد جهاددانشگاهی شهرستان محلات از بین ۲۲ مرکز رشد جهاددانشگاهی کشور با کسب امتیاز ۱۳۵ و با نرخ رشدی برابر با ۱۰۴ درصد از رتبه ۱۸ در سال ۱۳۹۶ موفق به کسب رتبه نهم در سال ۱۳۹۷ گردید.