خدمات و حمایت ها

عمده خدمات قابل ارائه توسط مرکز رشد به پذیرفته شدگان در مرکز عبارت است از:

عمومی و دفتری

1- تلفن، نمابر، اینترنت

2- اتاق جلسات و کنفرانس

3- تایپ و امور دفتری

4- رایانه

5- دبیرخانه و نامه­ رسانی

اداری و اجرایی

1- دسترسی به منابع

2- کمک به کسب و کار و شبکه سازی.

3- کمک ها و تسهیلات مالی

4- کمک های مالیاتی

5- کمک اجاره بها‌

تجهیزاتی و تسهیلاتی

1- خدمات فیزیکی و فضای اداری

2- تجهیزات/ آزمایشگاه

3- امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی

4- تجهیزات اداری و دفتری

فنی و تخصصی

1- مشاوره عمومی (مالی و بازاریابی، حقوقی و مدیریتی و…)

2- مشاوره تخصصی

3- دوره­های آموزشی

4- خدمات نمایشگاهی