برگزاری جلسه شورای فناوری مرکز رشد محلات و نیم ور

جلسه شورای فناری مرکز رشد محلات و نیم ور

شورای فناوری مرکز رشد – اولین جلسه شورای فناوری مرکز رشد محلات و نیم ور در سال ۱۳۹۷ برگزار شد.

جلسه شورای فناوری مرکز رشد در روز پنج شنبه مورخ ۲۶مهرماه ۱۳۹۷ درخصوص بررسی طرح های رسیده به مرکز رشد و با حضور اعضا در محل دفتر مرکز رشد در محلات برگزار شد.

در ابتدای این جلسه قاسم براتی معاون فناوری مرکز گزارش فعالیت شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ مرکز رشد را به اعضای شورا ارائه داد.

در ادامه جلسه ۶ طرح دریافتی مرکز در موضوعات نرم افزار پلاک خوان، استفاده از ضایعات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در تولید اسلب، ساخت و مونتاژ ماشین کنترلی، سوپرمارکت آنلاین، ساخت تیزرهای تبلیغاتی با موشن گرافیک و تولید محتوای آموزشی در زمینه تولید و نگهداری گیاهان زینتی ارائه شد.

سپس اعضای شورای مرکز نظرات خود را درخصوص طرح های ارائه شده مطرح کردند و همه طر ح ها با اکثریت آرا به تصویب رسید.

همچنین درخصوص واحدهای پیش رشد که متقاضی ورود به مرحله رشد بودند تصمیم گیری و دو واحد مرکز رشد با ایده های نرم افزار داده های زمین مکانی با استفاده از سیستم فازی و تولید پایه های رز به روش قلمه پیوند، برای ورود به مرحله رشد پذیرفته شدند.

در پایان نیز پیشنهاد توسعه فضای فیزیکی مرکز رشد ارائه شد و مقرر شد درخصوص این امر در آینده تصمیماتی اتخاذ گردد.