ترکیب اعضای شورای فناوری مرکز رشد

 

  • جناب آقای مهندس مسعود شهرجردی
  • جناب آقای مهندس قاسم براتی
  • جناب آقای دکتر حسین بختیاری
  • جناب آقای مهندس مصطفی رضایی
  • جناب آقای دکتر محمد رفیعی
  • جناب آقای دکتر محمدرضا شفیعی
  • جناب آقای دکتر حسن خلیلی
  • جناب آقای دکتر مجتبی رئیس صفری
  • جناب آقای مهندس سید مجتبی کرباسی